Thực hiện nội dung công văn số 1094/UBND-TCĐT ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc đánh giá tình hình thực hiện pháp lệnh phí, lệ phí

Sở Tài chính đã ban hành công văn số 944/STC-NS ngày 24/3/2014 gởi đến các phòng Tài chính - kế hoạch thực hiện báo cáo: tải tại đây

(kèm công văn số 3077/BTC-CST ngày 11/3/2014 Của Bộ Tài chính, công văn số 1094/UBND-TCĐT ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Bến Tre)  tải tại đây

 

 
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTC (2/19/2014)
Cung cấp số liệu cho KTNN (1/21/2014)
Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch 2013 (12/26/2013)
Hướng dẫn Liên Sở tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và Sở kế hoạch đầu tư số 2973/CV-STC-CNN&PTNT-SKHĐT ... (8/20/2013)
Quyết định số 43 ngày 26 tháng 7 năm 2013 của giám đốc Sở tài chính về việc ban hành quy chế công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Sở tài chính Bến tre (7/29/2013)
Quyết định số 42 ngày 26 tháng 7 năm 2013 của giám đốc Sở tài chính về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Sở tài chính Bến tre (7/29/2013)
Thiết kế bởi Nội thất